actie
Eenmalige onderhoudsbeurt van uw cv-ketel!

Liever geen abonnement? Geen probleem. Eenmalig onderhoud is bij ESNW ook zo geregeld! Meer weten over deze actie.

wachtwoord vergeten registreren

Privacyverklaring

Warmte op de bank
Vragen? Zoek uw vestiging

Privacyverklaring ESNW

ESNW vindt privacy erg belangrijk. Bij ESNW dragen we er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we daar invulling aan geven.

Over ESNW
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Energie Service Noord West cv, gevestigd aan de James Wattstraat 29, 1817 DC  Alkmaar, telefoonnummer 072-5123134, www.esnw.nl, info@esnw.nl, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 370424358.  

Welke persoonsgegevens leggen we vast?

Wij leggen de volgende persoonsgegevens vast: voornaam/voorletters, achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Waarom leggen wij persoonsgegevens vast?

Als u zich aanmeldt voor de service & onderhoudsdienstverlening van ESNW of een aanvraag indient voor het kopen of huren van een onze producten, hebben we uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren, producten kunnen afleveren en/of installeren alsmede de facturatie en betaling ervan te kunnen verzorgen.  Met uw toestemming gebruiken wij uw naam en  e-mailadres om u via email te informeren over diensten en andere interessante informatie over ESNW. Afmelding hiervoor is altijd mogelijk via de afmeldlink onderaan de email.

Cookies op de site
Op www.esnw.nl gebruiken we analytische cookies; dit zijn cookies die ons helpen inzicht te krijgen in hoe onze site wordt gebruikt en hoe we deze verder kunnen verbeteren. Deze cookies zijn geanonimiseerd; we kunnen dus niet precies zien wie onze site bezoekt. Al deze geanonimiseerde data wordt na 26 maanden automatisch verwijderd.

Hoe hebben we uw persoonsgegevens beveiligd?

ESNW heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij u dat zo snel als mogelijk aan ons door te geven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

ESNW deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ESNW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

ESNW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren. Aansluitend aan deze periode worden de persoonsgegevens vernietigd.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De persoonsgegevens die ESNW van u heeft vastgelegd zijn voor u in te zien in de beveiligde Mijn ESNW omgeving op www.esnw.nl. Een verzoek tot inzage kunt u ook, evenals een verzoek tot correctie of verwijdering, via email (info@esnw.nl) of per post (Postbus 9367, 1800 GJ  Alkmaar) aanvragen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, Postbus 93374 2509 AJ Den Haag) , indien u van mening bent dat ESNW niet op de juiste wijze omgaat met uw persoonsgegevens.